ขอบเขตและเป้าหมาย


-สนับสนุนการทำงานของภาคเอกชน ภายใต้แนวทาง Build Back Better1 เพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัยพิบัติ
-ส่งเสริมผลสำเร็จของภาคเอกชนในกระบวนการฟื้นฟูบูรณะชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ ด้วยการสร้างผลกระทบเชิงบวกที่เห็นชัดและวัดได้
-ให้บริการเป็นแหล่งข้อมูลความรู้และเครื่องมือด้านการลดความเสี่ยง การเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และการฟื้นฟูบูรณะที่ดี แก่ภาคเอกชน

ข่ายงานทรัพยากรภัยพิบัติ "Thai DRN" ที่จัดตั้งขึ้นนี้ จะให้ความสำคัญกับการจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัยพิบัติ โดยคำนึงถึงการดำเนินผ่านกระบวนงานหลักขององค์กร และประเด็นด้านความยั่งยืน ที่มีตัวชี้วัดครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำมาจากกรอบการรายงานสากลของ GRI2 มาใช้เป็นแนวทางในการกำกับการสนับสนุนการทำงานภายในกลุ่มความร่วมมือภาคเอกชน

โดยตัวชี้วัดหลักที่นำมาใช้ในการวัดผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย

ด้านเศรษฐกิจ
EC1มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ผลตอบแทนพนักงาน การบริจาคและการลงทุนในชุมชน กำไรสะสม เงินปันผล ดอกเบี้ย และภาษีนำส่งรัฐ
EC8การพัฒนาและผลกระทบจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะในช่องทางที่เป็นทั้งเชิงพาณิชย์ การให้ที่คำนวณเทียบเคียงเป็นจำนวนเงิน หรือการทำงานบริการสังคม

ด้านสังคม
SO1ร้อยละของการดำเนินงานที่คำนึงถึงชุมชนท้องถิ่นด้วยการปฏิบัติตามข้อผูกพันร่วม การประเมินผลกระทบ และแผนงานการพัฒนา
SO5จุดยืนต่อนโยบายสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการผลักดันนโยบายสาธารณะ

ด้านสิ่งแวดล้อม
EN13แหล่งที่อยู่ได้รับการป้องกันและฟื้นกลับคืนสภาพ
EN30ยอดการใช้จ่ายและการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม--------------------------------------
1 Key Propositions for Building Back Better: A Report by the United Nations Secretary-General’s Special Envoy for Tsunami Recovery, William J. Clinton, December 2006.
2 Sustainability Reporting Guidelines, Version 3.1, Global Reporting Initiative, March 2011.