ข่าวประชาสัมพันธ์


Thaipat Institute has been recognised by the UN-backed Principles for Social Investment Secretariat (PSI Secretariat), a United Nations Global Compact Initiative, as one of the 50 Social Investment Pioneers in 2012 among the submissions from more than 40 countries and spanning many different sectors and industries. (Read More)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดทำหนังสือ “แนวทางการรับมือภัยพิบัติสำหรับองค์กรธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางสำหรับองค์กรธุรกิจในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์การรับมือภัยพิบัติ ครอบคลุมทั้งกลยุทธ์การช่วยเหลือ (Rescue) กลยุทธ์การบรรเทาทุกข์ (Relief) และกลยุทธ์การฟื้นฟู (Recovery) ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ที่สถาบันไทยพัฒน์ ในวันและเวลาทำการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รายละเอียด)

 


สถาบันไทยพัฒน์ เปิดตัวข่ายงานทรัพยากรภัยพิบัติ (Disaster Resource Network) ภาคเอกชน สนับสนุนการทำงานฟื้นฟูขององค์กรธุรกิจ ด้วยแนวทาง "Build Back Better" เพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัยพิบัติ (อ่านต่อ)

 


ข่ายงานทรัพยากรภัยพิบัติไทย (Thai DRN) เป็นเครือข่ายข้อมูลและทรัพยากรสนับสนุนการทำงานของภาคเอกชนต่อการรับมือกับภัยพิบัติในลักษณะของการทำงานวิถีกลุ่ม เพื่อการจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย