เครื่องมือลดความเสี่ยง


กลยุทธ์และเครื่องมือลดความเสี่ยง จะถูกนำมาใช้ในการรักษาความต่อเนื่องของการดำเนินงานองค์กร ด้วยการวางมาตรการป้องกันล่วงหน้า เพื่อลดความยุ่งยากของเหตุการณ์ หรือความร้ายแรงจากเหตุชะงักงันที่อาจเกิดขึ้น

ศูนย์ข้อมูลสำรอง
ทำสัญญารองรับการมีที่ตั้งศูนย์ข้อมูลสำรอง เพื่อให้ระบบงานหลักๆ สามารถทำงานต่อไปได้ หากศูนย์ข้อมูลหลักมีปัญหา

ผู้ส่งมอบสำรอง
เสาะหาและทำข้อตกลงสำรองการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือปัจจัยในการดำเนินงานกับผู้ส่งมอบสำรอง เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปได้ตามปกติ หากผู้ส่งมอบเจ้าประจำประสบปัญหาการส่งมอบ

พลังงานสำรอง
จัดหาระบบพลังงานสำรอง รองรับกิจกรรมหลักให้สามารถดำเนินต่อเนื่อง เพื่อลดช่วงเวลาที่เครื่องไม่ทำงาน หรือลดความสูญเสียในผลิตภาพการทำงาน

กระบวนการบริหารความเปลี่ยนแปลง
ตระเตรียมและดูแลการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กระบวนการ เทคโนโลยี และทรัพยากร เพื่อให้แน่ใจถึงสภาพพร้อมใช้งาน และสมรรถนะการดำเนินงานให้ได้ถึงระดับที่เหมาะสม ตลอดช่วงการเปลื่ยนผ่าน

บุคลากรหลากทักษะ
พัฒนาบุคลากรจำนวนหนึ่งให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ ในงานที่มีความสำคัญ หากบุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

การสำรองข้อมูล
สำรองข้อมูลไว้ในศูนย์หรือฐานข้อมูลสำรอง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ รวมทั้งช่วยลดความยุ่งยากและเวลาในการกู้คืนข้อมูล

ระบบป้องกันอัคคีภัย
ไปมาหาสู่หรือทำกิจกรรมร่วมกับสถานีดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ รวมทั้งวางมาตรการป้องกันอัคคีภัยในองค์กรตนเอง (เช่น การใช้ตู้เอกสารกันเพลิงใหม้ การหมั่นตรวจตราระบบฉีดน้ำดับเพลิง) ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันพนักงาน เอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว ยังจะช่วยลดผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่มีต่อการดำเนินงานหลักขององค์กร

ประกันภัย
จัดทำประกันภัยที่เหมาะสม เพื่อลดความยุ่งยากด้านการเงิน ที่เป็นผลมาจากความสูญเสียในสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์สำคัญๆ ความเสียหายจากการไม่สามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการ หรือจากการบาดเจ็บของพนักงาน

มาตรการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วางมาตรการที่เหมาะสม ในการป้องกันฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หน่วยเก็บข้อมูล และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อลดช่วงเวลาที่ระบบไม่ทำงาน และความสูญเปล่าขององค์กร (เช่น การจำกัดการเข้าถึง, การป้องกันมัลแวร์ ฯลฯ )

การเฝ้าติดตามทางสื่อ
จัดให้มีกระบวนการเฝ้าสังเกตติดตามข้อมูลทางสื่อ เพื่อให้ทราบถึงสัญญาณเตือนล่วงหน้า ในประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ รวมทั้งภัยคุกคามอื่น ที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานหยุดชะงักในระยะสั้น

การดูแลความปลอดภัยทางกายภาพ
เฝ้าระวังและกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตออกนอกพื้นที่หวงห้าม เพื่อลดความเสี่ยงจากความวุ่นวายกับกระบวนการธุรกิจหรือการสูญหายของข้อมูล จากการทำลายทรัพย์สิน โจรกรรม หรือการก่อวินาศกรรมในรูปแบบอื่นๆ

สินค้าคงคลังสำรอง
เก็บสินค้าที่ผลิตสำเร็จ หรือวัตถุดิบในจำนวนที่เหมาะสมไว้นอกสถานที่ เพื่อลดผลกระทบจากช่วงเวลาที่ไม่สามารถดำเนินงาน ซึ่งเป็นผลมาจากความเสียหายของคลังสินค้าหลัก หรือความสูญเสียความสามารถในการผลิต