การให้และกิจกรรมเพื่อสังคม


ระยะที่ 1: การช่วยเหลือ

การข่วยเหลือทางการเงิน
การสนับสนุนทางการเงินโดยบริษัท จะมีความจำเป็นสูงในระยะแรกและเป็นระยะเร่งด่วน โดยการบริจาคเงินจะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมากในระยะนี้

บุคลากรทางการแพทย์
บริษัทที่มีบุคลากรทางการแพทย์ สามารถนำมาให้การช่วยเหลือในปฏิบัติการระยะนี้ได้

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ได้รับผลกระทบ และอยู่ใกล้พื้นที่ประสบภัย สามารถใช้เป็นศูนย์อำนวยการ และ/หรือ ที่พักพิง สำหรับทีมช่วยเหลือ รวมทั้งการจัดหาบ้านสำเร็จรูปเคลื่อนย้ายได้ในกรณีที่จำเป็น

ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัทสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะน้ำดื่มและระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์

บริการทางการเงิน
ธนาคารสามารถยกเว้นค่าบริการด้านการเงิน และรับจัดการเม็ดเงินบริจาค

กิจการพลังงาน
บริษัทสามารถจัดหาเชื้อเพลิงโดยไม่คิดมูลค่า และการสนับสนุนด้านเทคนิค ให้แก่ทีมช่วยเหลือ

กิจการสาธารณูปโภค
ระบบสื่อสารอาจใช้การไม่ได้ บริษัทซึ่งเชี่ยวชาญด้านระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ สามารถจัดหาการสนับสนุนและอุปกรณ์ให้แก่ทีมช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการด้านเภสัชกรรมและการดูแลสุขภาพ
บริษัทในสาขาเภสัชกรรมและการดูแลสุขภาพ สามารถบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ยาปฏิชีวนะ

การคมนาคม
บริษัทขนส่งและบริษัทอื่นๆ ที่มีเครือข่ายการกระจายสินค้า สามารถจัดหาการสนับสนุนด้านขนส่งเดินทางให้แก่ทีมช่วยเหลือ ทั้งทางบก (อาทิ รถบรรทุก รถขับเคลื่อนสี่ล้อ) และทางอากาศ

บริการเฉพาะทาง
เช่น บริษัทรักษาความปลอดภัย สามารถจัดทีมกู้ภัยเข้าให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น

ผู้ประกอบการสิ่งทอ
บริษัทสามารถจัดหาเครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม สำหรับการช่วยเหลือ และความต้องการฉุกเฉิน

ช่องทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ความช่วยเหลือทางการเงินควรได้รับการจัดสรรสู่ช่องทางที่มีขั้นตอนการดำเนินงานชัดเจน หรือหากยังไม่มี ก็ควรส่งไปยังองค์กรในท้องถิ่นที่เข้าให้การช่วยเหลือโดยตรง องค์กรเหล่านี้เป็นได้ทั้งชุดช่วยเหลือในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เงินบริจาค ควรพิจารณามอบให้แก่หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่และมีประวัติการทำงานที่น่าเชื่อถือ

ทีมเผชิญเหตุฉุกเฉิน
บริษัทบางแห่ง มีทีมเผชิญเหตุฉุกเฉิน ซึ่งสามารถพร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยกู้ภัย บริษัทในอุตสาหกรรมก่อสร้างและขุดเจาะ มักจะมีความพร้อมในปฏิบัติการช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน

--------------------------

ระยะที่ 2: การบรรเทาทุกข์

การดำเนินการสนับสนุนทางการเงินต่อ
ผลกระทบจากภัยพิบัติจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในระยะนี้ และการดำเนินสนับสนุนด้านการเงินต่อจากระยะแรก ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ

การบริจาคสินค้าและบริการ
การดำเนินการบริจาคสินค้า บริการ และทรัพยากรที่ยังคงความต้องการต่อไป อาทิ ปัจจัยทางการแพทย์ เต็นท์หรือที่พัก ระบบหรือชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ เชื้อเพลิง และน้ำดื่ม เช่นที่เคยให้ในระยะแรก แต่ด้วยความเข้าอกเข้าใจและเห็นความต้องการในสิ่งบรรเทาทุกข์ที่ชัดเจนขึ้น ปริมาณสิ่งของที่ต้องการอาจเพิ่มจำนวนขึ้นในระยะนี้ และอาจขยายครอบคลุมไปถึงอาหาร เสื้อผ้า และของใช้จำเป็นในครัวเรือนอื่นๆ

การหาแนวร่วมทำงาน
บริษัทจำเป็นต้องหาหุ้นส่วนและธุรกิจที่ทรงประสิทธิผลไว้เป็นแนวร่วมทำงานให้ได้อย่างรวดเร็ว

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้ใช้อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย หรือคลังเก็บฉุกเฉินต่อเนื่องจากระยะแรก

โลจิสติกส์และขนส่งสำหรับกระจายสินค้า
ให้การสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการกระจายสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น (ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ) จัดการสนับสนุนทางโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการยังชีพ ให้แก่องค์กรบรรเทาทุกข์ในการรับมือกับผู้ได้รับบาดแผลหลังเหตุการณ์ รวมทั้งการบริหารและความช่วยเหลือทางโลจิสติกส์ที่เพิ่มกำลังในภารกิจการบรรเทาทุกข์

ความต้องการขั้นพื้นฐาน
สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานจะต้องถูกลำเลียงส่งมอบให้อยู่ในระดับที่เพียงพอสม่ำเสมอต่อการยังชีพ เช่น การจัดหาน้ำบริสุทธิ์ การอนามัยอาหาร และการติดต่อสื่อสาร

การให้บริการและความรู้เฉพาะทาง
จัดให้มีบริการและการให้ความรู้เฉพาะทาง เนื่องจากองค์กรบรรเทาทุกข์อาจต้องการผู้ชำนาญเฉพาะทางในสาขาโทรคมนาคม การซ่อมแซมที่พักอาศัย การก่อสร้าง การทำความสะอาด การบัญชี การรักษาความปลอดภัย และการกระจายสิ่งของ

--------------------------

ระยะที่ 3: การฟื้นฟู

คำแนะนำทางธุรกิจ
การจัดให้มีคำแนะนำทางธุรกิจที่จำเป็นต่อการอยู่รอด การไกล่เกลี่ยด้านประกันภัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์การกอบกู้ธุรกิจ การซ่อมแซมท่าเข้า/ออกและโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาโครงข่ายความช่วยเหลือจากนอกพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียง และการให้สินเชื่อรายย่อย จะกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่ซึ่งบริษัทดำเนินงานและให้บริการอยู่

บริการทางการเงิน
ธนาคารควรทบทวนเงื่อนไขและการสนับสนุนด้านการเงินที่ทำไว้กับวิสาหกิจและชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ

แนวร่วมการทำงาน
ริเริ่มการทำงานประสานระหว่างคู่ค้าในธุรกิจและกับบริษัทที่ใหญ่กว่า เพื่อสร้างแนวร่วมการทำงานในรูปของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านธุรกิจในระดับชุมชน โดยจัดการกับความท้าทายของการพัฒนาในระยะยาว ด้วยการใช้ทักษะการจัดการธุรกิจในภาคปฏิบัติ

การสร้างความสัมพันธ์ให้แข้มแข็ง
สร้างเสริมความสัมพันธ์และบทเรียนขึ้นจากการดำเนินงานในสองระยะแรก

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้ใช้อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่อ สำหรับการฝึกอบรมหรือการพัฒนาทางธุรกิจ

บริการทางการศึกษา
บริษัทสามารถทำงานกับภาครัฐและหน่วยงานอื่นของรัฐในการให้บริการด้านการเรียนการสอน ในระหว่างการซ่อมแซมโรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย

การพัฒนาศักยภาพชุมชน
ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน และการลงทุนในการพัฒนาผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการสังคม

การฝึกอบรม
ฝึกอบรมทักษะทางด้านเทคนิคในการฟื้นฟูและการจัดการภัยพิบัติในท้องถิ่น

ธุรกิจขนาดย่อม
ริเริ่มและให้การสนับสนุนแผนการให้สินเชื่อรายย่อย ตลอดจนการสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม

การสนับสนุนทางการเงิน
ดำเนินการสนับสนุนด้านการเงิน และการสนับสนุนโดยวิธีอื่น ต่อจากระยะก่อนหน้า เช่น การอาสา

การบริจาคสินค้า
ดำเนินการบริจาคสินค้าในที่ซึ่งมีความต้องการ ต่อจากระยะก่อนหน้า

การอุปถัมภ์ชุมชน
การพัฒนาแนวใหม่สำหรับองค์กรธุรกิจ องค์กรให้ความช่วยเหลือ และบุคคลที่ต้องการให้การอุปถัมภ์ชุมชน โดยมีแบบแผนให้องค์กรหรือกลุ่มบุคคลรับภาระทางการเงินในการซ่อมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ที่พักอาศัย และช่วยเหลือฟื้นฟูวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมทั้งการให้หลักประกันในการสนับสนุนระยะยาวแก่พื้นที่ประสบภัย แม้จะเป็นการเปิดโอกาสให้พื้นที่ซึ่งได้รับความทุกข์ยากกว่า ได้รับเงินทุนช่วยเหลือที่เพียงพอสำหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นด้วย ทั้งนี้ ธุรกิจควรตระหนักว่า ไม่เพียงแต่ความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ ธุรกิจยังต้องคำนึงถึงการปฏิบัติตามแนวทางของแต่ละประเทศและในแต่ละท้องถิ่น ก่อนที่จะให้การอุปถัมภ์ชุมชนใดชุมชนหนึ่งด้วย