เครื่องมือฟื้นฟู


เครื่องมือฟื้นฟู จะนำมาใช้ในช่วงระหว่างและหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้น การฟื้นฟูเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการนำกระบวนการธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวเนื่องกลับคืนสู่สภาพปกติ และเกี่ยวกับการได้รับทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในเวลาอันควร ด้วยการใช้สถานที่ ทรัพยากร บุคลากร เทคโนโลยี และกระบวนการที่ได้สำรองไว้

กระบวนงานสำรองในธุรกิจ
จัดเตรียมขั้นตอนและวิธีดำเนินการทางธุรกิจสำรองไว้เป็นทางเลือก ในกรณีที่เหตุวุ่นวายส่งผลกระทบต่อวิธีการดำเนินงานหลัก เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ขั้นต่ำได้เป็นอย่างน้อย

เจ้าหน้าที่สำรอง
พิจารณาใช้เจ้าหน้าที่สำรองหรือคนงานชั่วคราว ช่วยเหลือในช่วงฟื้นฟูกิจกรรมทางธุรกิจ ในกรณีที่มีการขาดงานอย่างรุนแรง

ที่ทำงานสำรอง
เช่าหรือซื้อสำนักงานชั่วคราวหรือแห่งที่สอง เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ หากอาคารหรือสำนักงานที่ใช้ปกติได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถเข้าทำงานได้

การทำงานด้วยมือ
จัดทำเอกสารวิธีการทำงานด้วยมือหรือในแบบธรรมดา เพื่อให้พนักงานสามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่อไปได้ หากระบบอัตโนมัติต่างๆ (เครื่องจักร กระบวนการ เทคโนโลยี) ไม่ทำงาน

คลังนอกสถานที่
เก็บรักษาปัจจัยใช้สอยหรือปัจจัยการผลิตไว้นอกสถานที่ให้พอเพียง รองรับการกู้กระบวนงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ขจัดช่วงเวลารอคอยสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

อุปกรณ์สำรองนอกสถานที่
เก็บรักษาอุปกรณ์และทรัพยากรชุดสำรองที่เหมือนหรือเทียบเท่า เพื่อให้การกู้คืนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องจักรสำคัญไม่ทำงานหรือทำงานผิดพลาด

สมรรถภาพในการทำงานที่บ้าน
อนุญาตและจัดเตรียมให้พนักงานทำงานที่บ้าน ในกรณีที่อาคารหรือสำนักงานไม่สามารถใช้ได้ เพื่อให้กิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญฟื้นคืน แม้สำนักงานเสียหาย โดยความสำเร็จของกระบวนงานกู้คืนนี้ จะขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมและการทดสอบเป็นอย่างมาก ก่อนเกิดเหตุการณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานแต่ละคนจะได้รับทรัพยากรที่ต้องใช้ตามที่ต้องการ