การดำเนินผ่านกระบวนงานองค์กร


ระยะที่ 1: การช่วยเหลือ

ความปลอดภัยของบุคลากร
การทราบตำแหน่งที่อยู่ของบุคลากรเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยเฉพาะกับบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ประสบภัย ที่องค์กรต้องตัดสินใจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในการเคลื่อนย้ายหรืออพยพ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อบุคลากรจะเป็นประโยชน์ต่อการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม

การมีส่วนร่วมของพนักงาน
พนักงานจะเป็นบุคลากรที่สามารถเข้าร่วมในปฏิบัติการช่วยเหลือ โดยการสนับสนุนขององค์กร ตั้งแต่การให้เงินช่วยเหลือสมทบ การเชื่อมโยงทางเว็บไซต์ไปยังหน่วยกู้ภัยเพื่อร่วมบริจาค การให้วันหยุดพนักงานเพื่อจัดกิจกรรมระดมทุน หรือการเปิดระบบบริจาคโดยการหักบัญชีเงินเดือนพนักงาน

ลูกค้าและผู้ส่งมอบ
เปิดโอกาสให้ลูกค้าและผู้ส่งมอบ สนับสนุนด้วยการระดมเงินช่วยเหลือ ผ่านทางการใช้แต้มสะสม หรือการบริจาคในอัตราร้อยละของค่าสินค้าที่จำหน่าย หรือกิจกรรมระดมทุนร่วมระหว่างองค์กร

การประเมินผลกระทบภายในองค์กร
การสื่อสารในองค์กรกับบุคลากร และกับหน่วยประกอบการที่ได้รับผลกระทบ จะช่วยให้องค์กรสามารถประเมินผลกระทบความเสียหาย และความจำเป็นในการช่วยเหลือให้แก่ทีมช่วยเหลือ ข้อมูลที่สำคัญอย่างเช่น พื้นที่ และจำนวนบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ จะเป็นประโยชน์ต่อทีมเผชิญเหตุภัยพิบัติในพื้นที่ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการดำเนินความช่วยเหลือร่วมกับบริษัทอื่น สามารถล่วงรู้ข้อมูลที่จำเป็นในภาคสนาม เช่น ระดับการเข้าถึงของหน่วยกู้ภัยและหน่วยปฏิบัติการอื่นๆ ในพื้นที่

--------------------------

ระยะที่ 2: การบรรเทาทุกข์

การประเมินความเสียหาย
บทบาทของภาคเอกชน ไม่เพียงแต่จะประเมินค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของตนเองเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยเหลือประเมินค่าความเสียหายให้แก่บริษัทห้างร้านขนาดเล็ก รวมทั้งบริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจของตนได้ด้วย

การดูแลบุคลากร
บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม ควรได้รับการดูแลจากองค์กร ให้ได้รับคำแนะนำหรือคำปรึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านจิตใจ

ลูกค้าและผู้ส่งมอบ
เสนอการสนับสนุนให้แก่ผู้ส่งมอบและลูกค้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

การอาสาจากพนักงาน
เสนอโอกาสการทำงานอาสาแก่พนักงาน ไม่เฉพาะการทำงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำงานกับหน่วยบรรเทาทุกข์และองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่อื่นซึ่งบริษัทประกอบการอยู่ เช่น ร้านค้าการกุศลในท้องถิ่น

--------------------------

ระยะที่ 3: การฟื้นฟู

การเยียวยาบุคลากร
ให้การดูแลบุคลากรเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ ที่อาจขยายรวมถึงในสายอุปทาน และชุมชนในวงกว้าง ที่ซึ่งบริษัทมีถิ่นที่ตั้งดำเนินการอยู่

ความมั่นคงในตำแหน่งงาน
การขาดความมั่นคงจะเป็นประเด็นใหญ่ หากบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เกิดความไม่แน่ใจต่ออนาคตข้างหน้า การสนับสนุนและการวางแผนเป็นสิ่งจำเป็นในการให้ความมั่นใจแก่บุคลากรในส่วนของอาชีพและรายได้

การวางแผนและซ่อมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
การวางแผนและเริ่มต้นซ่อมสร้างควรดำเนินการโดยทันทีที่โอกาสอำนวย เนื่องจากในหลายกรณี เศรษฐกิจในท้องถิ่นจะอิงอยู่กับการฟื้นตัวของบริษัทขนาดใหญ่ และจะเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกที่มีน้ำหนักไปยังภาคส่วนอื่นๆ ต่อการเป็นประเทศหรือพื้นที่เป้าหมายของการลงทุนและการจับจองทางธุรกิจ แม้จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติก็ตาม

ผู้ส่งมอบ
ในกรณีที่ผู้ส่งมอบไม่มีรายรับ เนื่องจากความสูญเสียในธุรกิจ การปรับรื้อข้อตกลงเดิมทางธุรกิจ อาทิ การให้เงินทุนเฉพาะหน้า การปรับโครงสร้างสัญญา ฯลฯ อาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการ

สินค้าคงคลัง
ธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับสินค้าจากบริษัท อาจสูญสินค้าคงคลังและไม่มีประกัน ในอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทอาจจำเป็นต้องเติมสินค้าใหม่ให้โดยไม่คิดมูลค่า

การชำระเงิน
ให้แน่ใจว่า ได้ดำเนินการชำระเงินคงค้างให้แก่ผู้ส่งมอบ คู่สัญญา ในทุกรายการ เนื่องจากรายรับที่เจ้าหนี้เหล่านี้ได้รับ จะมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของธุรกิจ

การจ้างงานในท้องถิ่น
ในการซ่อมสร้างโครงสร้างพื้นฐานและในกรณีอื่นๆ ที่มีความต้องการใช้ทรัพยากรบุคคลชั่วคราว ให้ว่าจ้างคนในท้องถิ่น

การอุดหนุนธุรกิจท้องถิ่น
ใช้บริการผู้ส่งมอบและช่องทางกระจายสินค้าในระดับท้องถิ่นก่อนเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมทั้งการช่วยเหลือตามมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือธุรกิจ อาทิ การให้สินเชื่อรายย่อย หรือแผนช่วยเหลือพัฒนาวิสาหกิจในด้านอื่นๆ

สินค้าและบริการตามกำลังซื้อของคนในชุมชน
จัดหาสินค้าและบริการจำหน่ายตามกำลังซื้อของคนในชุมชน อาทิ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการ ในช่วงเวลาของการฟื้นฟู

กิจการสาธารณูปโภค
เข้ามีส่วนร่วมในความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน ในการฟื้นบริการขั้นพื้นฐานให้กลับเป็นปกติ และเพิ่มการเข้าถึงน้ำสะอาด พลังงาน และบริการโทรคมนาคมต่างๆ

สถาบันการเงิน
จัดหาบริการเฉพาะทาง เช่น บริการสินเชื่อรายย่อย หรือสินเชื่อวงเงินต่ำ

สถานที่ทำงานและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น
นอกจากจะเป็นบทบาทของผู้ประกอบการในสาขาเภสัชกรรมโดยตรงแล้ว บริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินงานอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ยังสามารถดำเนินแผนงานในสถานที่ทำงาน ที่เกี่ยวกับการจัดหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น รวมทั้งการบำบัด และการดูแลรักษาในระยะของการฟื้นฟูด้วยได้