กลยุทธ์การฟื้นฟู (Recovery)


กลยุทธ์การฟื้นฟู (Recovery) ในระยะยาว จะมุ่งเน้นที่การซ่อมสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย การฟื้นสภาพความเป็นอยู่ให้กลับเข้าสู่ระดับที่เป็นปกติ รวมทั้งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ สิ่งท้าทายสำคัญของกลยุทธ์การฟื้นฟูในการที่จะคงสภาพการดำรงอยู่ของครัวเรือน นักธุรกิจขนาดเล็ก และแรงงานในโรงงานให้ดำเนินต่อไปได้ คือ การเชื่อมโยงไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองในระยะยาวและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

การดำเนินผ่านกระบวนงานองค์กร

การเยียวยาบุคลากร
ให้การดูแลบุคลากรเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ ที่อาจขยายรวมถึงในสายอุปทาน และชุมชนในวงกว้าง ที่ซึ่งบริษัทมีถิ่นที่ตั้งดำเนินการอยู่

ความมั่นคงในตำแหน่งงาน
การขาดความมั่นคงจะเป็นประเด็นใหญ่ หากบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เกิดความไม่แน่ใจต่ออนาคตข้างหน้า การสนับสนุนและการวางแผนเป็นสิ่งจำเป็นในการให้ความมั่นใจแก่บุคลากรในส่วนของอาชีพและรายได้

การวางแผนและซ่อมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
การวางแผนและเริ่มต้นซ่อมสร้างควรดำเนินการโดยทันทีที่โอกาสอำนวย เนื่องจากในหลายกรณี เศรษฐกิจในท้องถิ่นจะอิงอยู่กับการฟื้นตัวของบริษัทขนาดใหญ่ และจะเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกที่มีน้ำหนักไปยังภาคส่วนอื่นๆ ต่อการเป็นประเทศหรือพื้นที่เป้าหมายของการลงทุนและการจับจองทางธุรกิจ แม้จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติก็ตาม

ผู้ส่งมอบ
ในกรณีที่ผู้ส่งมอบไม่มีรายรับ เนื่องจากความสูญเสียในธุรกิจ การปรับรื้อข้อตกลงเดิมทางธุรกิจ อาทิ การให้เงินทุนเฉพาะหน้า การปรับโครงสร้างสัญญา ฯลฯ อาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการ

สินค้าคงคลัง
ธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับสินค้าจากบริษัท อาจสูญสินค้าคงคลังและไม่มีประกัน ในอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทอาจจำเป็นต้องเติมสินค้าใหม่ให้โดยไม่คิดมูลค่า

การชำระเงิน
ให้แน่ใจว่า ได้ดำเนินการชำระเงินคงค้างให้แก่ผู้ส่งมอบ คู่สัญญา ในทุกรายการ เนื่องจากรายรับที่เจ้าหนี้เหล่านี้ได้รับ จะมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของธุรกิจ

การจ้างงานในท้องถิ่น
ในการซ่อมสร้างโครงสร้างพื้นฐานและในกรณีอื่นๆ ที่มีความต้องการใช้ทรัพยากรบุคคลชั่วคราว ให้ว่าจ้างคนในท้องถิ่น

การอุดหนุนธุรกิจท้องถิ่น
ใช้บริการผู้ส่งมอบและช่องทางกระจายสินค้าในระดับท้องถิ่นก่อนเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมทั้งการช่วยเหลือตามมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือธุรกิจ อาทิ การให้สินเชื่อรายย่อย หรือแผนช่วยเหลือพัฒนาวิสาหกิจในด้านอื่นๆ

สินค้าและบริการตามกำลังซื้อของคนในชุมชน
จัดหาสินค้าและบริการจำหน่ายตามกำลังซื้อของคนในชุมชน อาทิ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการ ในช่วงเวลาของการฟื้นฟู

กิจการสาธารณูปโภค
เข้ามีส่วนร่วมในความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน ในการฟื้นบริการขั้นพื้นฐานให้กลับเป็นปกติ และเพิ่มการเข้าถึงน้ำสะอาด พลังงาน และบริการโทรคมนาคมต่างๆ

สถาบันการเงิน
จัดหาบริการเฉพาะทาง เช่น บริการสินเชื่อรายย่อย หรือสินเชื่อวงเงินต่ำ

สถานที่ทำงานและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น
นอกจากจะเป็นบทบาทของผู้ประกอบการในสาขาเภสัชกรรมโดยตรงแล้ว บริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินงานอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ยังสามารถดำเนินแผนงานในสถานที่ทำงาน ที่เกี่ยวกับการจัดหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น รวมทั้งการบำบัด และการดูแลรักษาในระยะของการฟื้นฟูด้วยได้

--------------------------

การให้และกิจกรรมเพื่อสังคม

คำแนะนำทางธุรกิจ
การจัดให้มีคำแนะนำทางธุรกิจที่จำเป็นต่อการอยู่รอด การไกล่เกลี่ยด้านประกันภัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์การกอบกู้ธุรกิจ การซ่อมแซมท่าเข้า/ออกและโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาโครงข่ายความช่วยเหลือจากนอกพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียง และการให้สินเชื่อรายย่อย จะกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่ซึ่งบริษัทดำเนินงานและให้บริการอยู่

บริการทางการเงิน
ธนาคารควรทบทวนเงื่อนไขและการสนับสนุนด้านการเงินที่ทำไว้กับวิสาหกิจและชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ

แนวร่วมการทำงาน
ริเริ่มการทำงานประสานระหว่างคู่ค้าในธุรกิจและกับบริษัทที่ใหญ่กว่า เพื่อสร้างแนวร่วมการทำงานในรูปของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านธุรกิจในระดับชุมชน โดยจัดการกับความท้าทายของการพัฒนาในระยะยาว ด้วยการใช้ทักษะการจัดการธุรกิจในภาคปฏิบัติ

การสร้างความสัมพันธ์ให้แข้มแข็ง
สร้างเสริมความสัมพันธ์และบทเรียนขึ้นจากการดำเนินงานในสองระยะแรก

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้ใช้อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่อ สำหรับการฝึกอบรมหรือการพัฒนาทางธุรกิจ

บริการทางการศึกษา
บริษัทสามารถทำงานกับภาครัฐและหน่วยงานอื่นของรัฐในการให้บริการด้านการเรียนการสอน ในระหว่างการซ่อมแซมโรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย

การพัฒนาศักยภาพชุมชน
ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน และการลงทุนในการพัฒนาผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการสังคม

การฝึกอบรม
ฝึกอบรมทักษะทางด้านเทคนิคในการฟื้นฟูและการจัดการภัยพิบัติในท้องถิ่น

ธุรกิจขนาดย่อม
ริเริ่มและให้การสนับสนุนแผนการให้สินเชื่อรายย่อย ตลอดจนการสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม

การสนับสนุนทางการเงิน
ดำเนินการสนับสนุนด้านการเงิน และการสนับสนุนโดยวิธีอื่น ต่อจากระยะก่อนหน้า เช่น การอาสา

การบริจาคสินค้า
ดำเนินการบริจาคสินค้าในที่ซึ่งมีความต้องการ ต่อจากระยะก่อนหน้า

การอุปถัมภ์ชุมชน
การพัฒนาแนวใหม่สำหรับองค์กรธุรกิจ องค์กรให้ความช่วยเหลือ และบุคคลที่ต้องการให้การอุปถัมภ์ชุมชน โดยมีแบบแผนให้องค์กรหรือกลุ่มบุคคลรับภาระทางการเงินในการซ่อมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ที่พักอาศัย และช่วยเหลือฟื้นฟูวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมทั้งการให้หลักประกันในการสนับสนุนระยะยาวแก่พื้นที่ประสบภัย แม้จะเป็นการเปิดโอกาสให้พื้นที่ซึ่งได้รับความทุกข์ยากกว่า ได้รับเงินทุนช่วยเหลือที่เพียงพอสำหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นด้วย ทั้งนี้ ธุรกิจควรตระหนักว่า ไม่เพียงแต่ความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ ธุรกิจยังต้องคำนึงถึงการปฏิบัติตามแนวทางของแต่ละประเทศและในแต่ละท้องถิ่น ก่อนที่จะให้การอุปถัมภ์ชุมชนใดชุมชนหนึ่งด้วย

--------------------------

การหารือและผลักดันนโยบายรัฐ

การตลาดเพื่อฟื้นอุปสงค์
แม้จะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดี หากจะมีข้อเสนอแนะในห้วงเวลาที่ความรู้สึกสูญเสียเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญในโอกาสแรกเริ่มที่ผู้นำในภาคอุตสาหกรรมจะร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศที่จะให้ความตระหนักถึงความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการรักษากิจกรรมที่มีอยู่ในระยะสั้นและการทำตลาดเพื่อฟื้นอุปสงค์ใหม่ๆ ในพื้นที่กับบริษัทนำเที่ยว นักลงทุน สำนักงานท่องเที่ยว และสื่อมวลชน โดยโอกาสหนึ่งในการฟื้นฟูจะมาจากการทำให้เศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่ยังมีความอ่อนไหวสูงต่อความเสี่ยงต่างๆ

สื่อ
สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่บริษัทจะใช้บทบาทการโน้มน้าวเพื่อให้แน่ใจว่าการรายงานข่าวในสื่อมีความแม่นยำ สมดุล ไม่นำเสนอเรื่องราวภัยพิบัติในแง่ลบจนผลักไสนักลงทุนและผู้มาเยือนให้จากไป ขณะที่ ด้านบวกของการฟื้นฟู การบริการ และการอนุรักษ์ ต้องได้รับการสื่อความออกไปอย่างมีประสิทธิผล

สมาคมการค้า
ผู้นำในภาคอุตสาหกรรมควรสร้างให้เกิดความมั่นใจว่า สมาคมการค้าของตนได้มีบทบาทในการฟื้นฟู การซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน และการบูรณะอย่างมีกลยุทธ์และมีประสิทธิผล รวมทั้งการจัดหาน้ำและการสุขาภิบาลที่สะอาดปลอดภัย ตลอดจนการช่วยอำนวยให้เกิดการมีส่วนร่วมข้ามอุตสาหกรรม

แนวร่วมการทำงาน
ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ (ซึ่งโดยสภาพจะมีความสำคัญ ถึงพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพทางโลจิสติกส์) สามารถดำรงบทบาทหลักในการระบุตัวคู่ค้าทางธุรกิจที่จะทำงานเป็นแนวร่วมในรูปของคณะทำงานประสานงานเฉพาะกิจด้านธุรกิจของผู้ให้การสนับสนุน โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดการกับความท้าทายของการพัฒนาในระยะยาว ด้วยการใช้ทักษะการจัดการธุรกิจภาคปฏิบัติ ในช่วงการตื่นตัวต่อภัยพิบัติ กลยุทธ์ทางธุรกิจสามารถเติมเต็มการดำเนินงานของภาครัฐ ทั้งนี้ ผู้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจในสาขาอาหารและเครื่องดื่ม การขนส่ง การสื่อสาร และบริการทางการเงิน ยังสามารถเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับอุตสาหกรรมในท้องถิ่นภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว ขณะที่บริษัทหลายแห่งสามารถขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานใหญ่ระหว่างประเทศ

การหารือระดับนานาชาติ
เข้าร่วมในการหารือระดับโลกในประเด็นที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อเพื่อการบูรณะ และระบบการจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น

การลงทุนจากต่างประเทศ
ให้การช่วยเหลือรัฐบาลและหน่วยงานอื่นของรัฐในการดึงและรักษาเม็ดเงินลงทุนจากในและต่างประเทศ

ความช่วยเหลือ
ผลักดันการเพิ่มความช่วยเหลือให้แก่ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

การค้า
ผลักดันให้มีการปรับปรุงช่องทางการส่งออกของประเทศที่ได้รับผลกระทบไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น OECD

กรณีศึกษาของธุรกิจที่สร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง
การฟื้นฟูและปกป้องชุมชนที่อ่อนไหวเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และถือเป็นความท้าทายหลักในการพิสูจน์ผลสำเร็จของธุรกิจทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ ที่มีต่อการเข้าร่วมดำเนินความช่วยเหลือท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อมั่น และความรับผิดชอบต่อสังคมในโลกแห่งการมองในแง่ลบ เหตุการณ์ร้ายแรงจากภัยพิบัติอาจจะบรรเทาเบาบางลงได้หากภาคเอกชนลุกขึ้นมาเผชิญกับการท้าทายดังกล่าว

การคงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วน
สร้าง บำรุงรักษา และหมั่นตรวจตราความเป็นหุ้นส่วนที่บริษัทมีอยู่ เพื่อที่การจัดการภัยพิบัติจะมีความสอดคล้องต่อเนื่องนับตั้งแต่ระยะของการช่วยเหลือไปจนสู่ระยะของการฟื้นฟู