กลยุทธ์การบรรเทาทุกข์ (Relief)


กลยุทธ์การบรรเทาทุกข์ (Relief) ในช่วงกลาง จะมุ่งเน้นที่การประเมินความเสียหาย และการติดต่อประสานงานในพื้นที่เพื่อให้ได้รับสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการยังชีพ ไปยังหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของทางการและที่เป็นสากล อาทิ การจัดหาน้ำบริสุทธิ์ การอนามัยอาหารให้ถูกสุขลักษณะ การจัดศูนย์ดูแลและพักพิง โดยการดำเนินงานในระยะนี้ ยังรวมถึงการจัดหาการติดต่อสื่อสาร โลจิสติกส์ การช่วยเหลือซ่อมแซมสาธารณูปโภคพื้นฐาน การเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลที่ขาดความช่วยเหลือ การรวบรวมข่าวสารสำคัญด้านประชากร ความเสียหาย ความเสี่ยงต่อสุขภาพ ตลอดจนสถานการณ์โดยรวม

การดำเนินผ่านกระบวนงานองค์กร

การประเมินความเสียหาย
บทบาทของภาคเอกชน ไม่เพียงแต่จะประเมินค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของตนเองเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยเหลือประเมินค่าความเสียหายให้แก่บริษัทห้างร้านขนาดเล็ก รวมทั้งบริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจของตนได้ด้วย

การดูแลบุคลากร
บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม ควรได้รับการดูแลจากองค์กร ให้ได้รับคำแนะนำหรือคำปรึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านจิตใจ

ลูกค้าและผู้ส่งมอบ
เสนอการสนับสนุนให้แก่ผู้ส่งมอบและลูกค้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

การอาสาจากพนักงาน
เสนอโอกาสการทำงานอาสาแก่พนักงาน ไม่เฉพาะการทำงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำงานกับหน่วยบรรเทาทุกข์และองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่อื่นซึ่งบริษัทประกอบการอยู่ เช่น ร้านค้าการกุศลในท้องถิ่น

--------------------------

การให้และกิจกรรมเพื่อสังคม

การดำเนินการสนับสนุนทางการเงินต่อ
ผลกระทบจากภัยพิบัติจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในระยะนี้ และการดำเนินสนับสนุนด้านการเงินต่อจากระยะแรก ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ

การบริจาคสินค้าและบริการ
การดำเนินการบริจาคสินค้า บริการ และทรัพยากรที่ยังคงความต้องการต่อไป อาทิ ปัจจัยทางการแพทย์ เต็นท์หรือที่พัก ระบบหรือชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ เชื้อเพลิง และน้ำดื่ม เช่นที่เคยให้ในระยะแรก แต่ด้วยความเข้าอกเข้าใจและเห็นความต้องการในสิ่งบรรเทาทุกข์ที่ชัดเจนขึ้น ปริมาณสิ่งของที่ต้องการอาจเพิ่มจำนวนขึ้นในระยะนี้ และอาจขยายครอบคลุมไปถึงอาหาร เสื้อผ้า และของใช้จำเป็นในครัวเรือนอื่นๆ

การหาแนวร่วมทำงาน
บริษัทจำเป็นต้องหาหุ้นส่วนและธุรกิจที่ทรงประสิทธิผลไว้เป็นแนวร่วมทำงานให้ได้อย่างรวดเร็ว

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้ใช้อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย หรือคลังเก็บฉุกเฉินต่อเนื่องจากระยะแรก

โลจิสติกส์และขนส่งสำหรับกระจายสินค้า
ให้การสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการกระจายสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น (ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ) จัดการสนับสนุนทางโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการยังชีพ ให้แก่องค์กรบรรเทาทุกข์ในการรับมือกับผู้ได้รับบาดแผลหลังเหตุการณ์ รวมทั้งการบริหารและความช่วยเหลือทางโลจิสติกส์ที่เพิ่มกำลังในภารกิจการบรรเทาทุกข์

ความต้องการขั้นพื้นฐาน
สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานจะต้องถูกลำเลียงส่งมอบให้อยู่ในระดับที่เพียงพอสม่ำเสมอต่อการยังชีพ เช่น การจัดหาน้ำบริสุทธิ์ การอนามัยอาหาร และการติดต่อสื่อสาร

การให้บริการและความรู้เฉพาะทาง
จัดให้มีบริการและการให้ความรู้เฉพาะทาง เนื่องจากองค์กรบรรเทาทุกข์อาจต้องการผู้ชำนาญเฉพาะทางในสาขาโทรคมนาคม การซ่อมแซมที่พักอาศัย การก่อสร้าง การทำความสะอาด การบัญชี การรักษาความปลอดภัย และการกระจายสิ่งของ

--------------------------

การหารือและผลักดันนโยบายรัฐ

สื่อกลางและการสื่อสาร
ดำเนินการเน้นย้ำการสนับสนุนที่จำเป็นในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ใช้สื่อเผยแพร่และสื่อมวลชนในการทำให้เรื่องภัยพิบัติอยู่ในความสนใจ รวมทั้งสื่อสารให้เกิดแรงบันดาลใจต่อการดำเนินงานขององค์กรอื่นๆ

ขยายการดึงดูดเม็ดเงินกองทุน
เข้าร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรหาทุนอื่นๆ ในการกระตุ้นให้เกิดการสนับสนุนด้านการเงิน